Hi :)

a full-time dreamer who wanders and tells stories


Tôi chỉ đơn giản đang sống cuộc đời của mình mà thôi.

Và khi tôi viết:

ngày lang thang

ngày chầm chậm

ngày an vui

ngày buồn

ngày không tên


Bạn có thể tìm tôi ở đây…

Email

YouTube

Instagram

La Luna Land